Ørre Englaug

Dagsorden med referat kan læse 2012 her (når den forlægger)
Formandens beretning 2012 kan læses her

Dagsorden/med referat kan læse 2011 
her
Formandens beretning 2011 kan læses her

Dagsorden/med referat kan læse her

Formandens beretning 2010 kan læses her

Ørre Englaug låner lige lidt plads på Ørre-Sinding Lystfiskerforenings hjemmeside.

Vi fra bestyrelsen takker for sammenarbejdet og se frem til et godt sammearbejde i fremtiden.

Ørre-Sinding Lystfiskerforening har fået fiskeretten på præstegaardens enge (Løven Å, Vestermosevej og inden udløb i Herningsholm Å, plus Herningsholm Å)

 


Vis Ørre Englaug på et større kort

Du skal enten bruge dit mobilnr eller din e-mail adresse som brugernavn og den adgangskode du har fået tilsendt ved tilmelding.
Har du igen adgangskode fået tilsendt, skal du kilkke på "Glemt adgangskode" og udfylde med din e-mail adresse eller mobilnr. hvis du heller vil have det som en sms, hvorefter der straks vil blive tilsendt en ny adgangskode. Koden kan du senere ændre til noget du bedre kan huske.

Klik på billederne for at se dem i stor størelse
Fra Højer Kasserer Henrik Andsbjerg, Formand Ejgil Kølbæk og Sekræter Jens Arne Mikkelsen Stolper bankes i Klokker og trå skal der til Morgen kaffe, øl, vand og en Gl. Dansk
Så skal kreaturerne på græs, så vi samles til morgen kaffe kl. 9.00 d. 8. maj 2010 og fik taget en familie billede inden kvierne kom Dyrerne er nysgerig 3 kvier på græs
Der er ikke dyrene som er blevet minde, men græset som er blevet højer 5 på strippe Hvis man kikker godt efter kan man godt se dem Så er der foder
Jens Arne har hvist gjort dem tamme De spiser gerne af hånden hov!!!
Velkommen til Ørre Nye skildt over Ørre
Dyrene vil gerne snakkes med De kommer hel tæt på en og græs vil de også gerne have
Studene med en flot regnbue over sig Den er sku da flot Stude på rad og række
 
Vedtægter for Ørre Englaug
§ 1. Foreningens navn.
Foreningens navn er Ørre Englaug
Foreningens hjemsted er Herning Kommune 
§ 2. Foreningens formål.
Foreningens formål er at foretage naturpleje af engene i og omkring Ørre til bevarelse af de åbne  enge i landskabet.     
§ 3. Medlemmer.
 Stk. 1.: Alle med interesse i foreningen kan ved henvendelse til bestyrelsen søge om medlemskab.
 Stk. 2.: Ved udmeldelse har man ingen krav overfor foreningen.
 § 4. Generalforsamlingen.
   Stk. 1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar og bekendtgøres for med­lemmerne med mindst 14 dages varsel.
   Stk. 2 Kun de på dagsordenen opførte punkter kan komme til afgørelse. For­slag fra medlemmerne skal, for at opta­ges på dagsordenen, skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Dagsordenen med indkomne forslag foreligger skriftligt til medlem­merne på generalforsamlingen.
    Stk. 3 Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
     1) Valg af dirigent
    2) Formandens beretning
    3) Eventuelle underudvalgs beretninger
    4) Aflæggelse af regnskabs
    5) Indkomne forslag
    6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
    7) Valg af revisor
    8) Valg af revisorsuppleant
    9) Fastsættelse af kontingent
    10) Eventuelt 
   Stk. 4: Ekstraordinær generalforsam­ling kan berammes af bestyrelsen med simpelt flertal, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer skriftligt har anmodet bestyrelsen herom. Ekstraordi­nær generalforsamling indvarsles som ordinær generalforsamling. Alle forslag og valg afgøres ved simpelt flertal, undtagen lovændringer, navneændring og sanktionssa­ger, der kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte.
 § 5. Bestyrelse og revisor.
   Stk. 1: På den ordinære generalforsam­ling vælges 3 bestyrelsesmedlem­mer og 1 suppleant. Desuden vælges 1 revisor samt 1 revisorsuppleant. Alle vælges for 1 år af gangen.
   Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig med følgende poster:
    - Formand
    - Kasserer
    - Sekretær
Der føres beslutningsprotokol for besty­relsesmøder, generalforsamling og foreningens aktiviteter.
   Stk.3: Bestyrelsen kan, efter behov, nedsætte og opløse udvalg eller med­inddrage enkeltpersoner i arbejdet med foreningen. Disse er dog direkte an­svarlige overfor bestyrelsen.
 § 6. Kontingent og regnskab.
   Stk.1: Nødvendig driftskapital frembringes ved, at hver medlem indskyder lige store beløb, der vedtages på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Overskud/underskud fordeles ligeligt blandt medlemmerne hvert år ved generalforsamlingen, dog skal der altid bibeholdes en driftskapital til at klare det kommende års drift.
Stk.2: Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet un­derskrevet og kritisk gennemgået af revisor fremlægges på den årlige gene­ralforsamling.
 § 7. Tegningsret.
Foreningen tegnes ved formanden.
 § 8. Foreningens opløsning.
   Stk. 1: Ved eventuel opløsning af for­eningen kræves 2/3 flertal af forenin­gens medlemmer. Er mindre end dette tal mødt frem, indkaldes til ekstraordi­nær generalforsamling, hvor der kun kræves 2/3 flertal af de fremmødte.
   Stk. 2: Sidste generalforsamling be­stemmer ved almindelig stemmeflertal, til hvilket formål foreningens midler skal anvendes. Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til velgørende eller almennyttige formål, der lige i tråd med foreningens formål.
Vedtaget på stiftende generalforsamling for Ørre Englaug, den 23. marts 2010 i Ørre Forsamlingshus
 
Senest ændret på generalforsamling 
 
Den 29. januar 2011
 
______Ejgil Kølbæk_______
Formand
 
 
 
   ______Jens Arne Mikkelsen_______                                                                           ______Henrik Andsbjerg______          
                     Sekretær                                                                                                                 Kasserer
 
                                                                                   
Ørre-Sinding Lystfiskerforening | Aulumvej 2, Nybro| 7400 Herning | Tlf.: 97136603